1988 թվականի հանրահավաքների ժամանակ օգտագործված պաստառներ, որոնք խորհրդանշում են խորհրդային օրգանների ծախվածությունը և կամակատար լինելը

Պլա­կատ, որ­տեղ «ПРЕССАААААА!!!!» («Մամուուո՜ւլ») բա­ռը գրված է եր­կու հե­ռա­խոս­նե­րի միջև, ակ­նար­կե­լով մա­մու­լի՝ ար­տա­քին ճնշում­նե­րի են­թարկ­վե­լու փաս­տը: Օ­պե­րա­յի հրա­պա­րակ, հու­լիս-օ­գոս­տոս 1988 թ.: Լուսանկարը՝ Հ. Մա­րութ­յա­նի:

Պլա­կատ, որ­տեղ Կրեմ­լի հո­վա­նա­վո­րութ­յամբ գոր­ծող ադր­բե­ջան­ցի թուրքի դու­դու­կի տակ պա­րում են կենտ­րո­նա­կան մա­մու­լի օր­գան­նե­րը, այդ­պի­սով ուղ­ղա­կիո­րեն մատ­նան­շե­լով խորհր­դա­յին մա­մու­լի ծախ­վա­ծութ­յու­նը և կա­մա­կա­տար լի­նե­լը: Օ­պե­րա­յի հրա­պա­րակ, 24 նո­յեմ­բե­րի 1988 թ.: Լուսանկարը՝  Հ. Մա­րութ­յա­նի:

Պլակատ, որտեղ մամուլի կենտրոնական և հանրապետական օրգանների վերնագրերից կազմված հագուստը հագցված է մարիոնետ խրտվիլակին, ինչով խորհրդանշում է այդ օրգանների ծախվածությունը և կամակատար լինելը։ Օպերայի հրապարակ, 13 հոկտեմբերի 1988 թ.։ Լուսանկարը՝ Հ. Մարությանի։

Աղբյուրը՝ hambardzum.am կայքի արխիվ