Հարկաբյուջետային քաղաքականություն

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներն են` կապված պետական ծախսերի, հարկային քաղաքականության և պետական բյուջեի դիրքի՝ պակասուրդի կամ հավելուրդի փոփոխության հետ, որոնք նպատակ են հետապնդում  տնտեսությունում ապահովել լրիվ զբաղվածություն և ոչ գնաճային ՀՆԱ-ի աճ:

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը տնտեսության վրա կարող է ազդել երկու հիմնական ուղություններով (գործիքներով)՝ եկամտային քաղաքականությամբ (եկամտային գործիք) և ծախսային քաղաքականությամբ (ծախսային գործիք): Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը իրականացվում է երկրի երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ  տնտեսական ծրագրերի հիման վրա: Հարկաբյուջետային քաղաքականության կարճաժամկետ ծրագրերը յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի մասին օրենքներն են:

Տնտեսությունն ակտիվացնելու նպատակով կառավարությունն իրականացնում է  խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականություն՝ կրճատելով հարկերի դրույքաչափերը և ավելացնելով պետական ծախսերը: 

Տնտեսության գերարագ աճի դեպքում կառավարությունն իրականացնում է զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականություն՝ բարձրացնելով հարկերի դրույքաչափն ու կրճատելով պետական ծախսերը: 

Այսպես, կառավարության կողմից պետական ծախսերի ավելացման արդյունքում ամբողջական պահանջարկի խթանումը տեղի է ունենում հետևյալ շղթայով՝ 

ծախսերի ավելացում ΔG չափով =>  ՀՆԱ աճ ΔG * b չափով => եկամուտների աճ նույն չափով => սպառման աճ (ΔG * b)* b* => ՀՆԱ աճ ΔG * b2=> եկամուտների աճ նույն չափով=> սպառման աճ (ΔG * b)* b2 և այլն:

Կառավարության կողմից հարկերի նվազման արդյունքում ամբողջական պահանջարկի բազմարկի խթանումը տեղի է ունենում հետևյալ շղթայով՝ 

Հարկերի նվազեցում ΔT-ով => տնօրինվող եկամուտները ավելանում են => սպառողական ծախսերը ավելանում են ΔT*b =>համախառն ծախսերը ավելանում  են ΔT*b => համախառն եկամուտները աճում են ΔT*b=> սպառումը ավելանում է b*(ΔT*b) => համախառն ծախսերը ավելանում են b2*ΔT=> համախառն եկամուտները աճում են b2*ΔT =>  սպառումն աճում է b*(b2*ΔT):

Տարբերում ենք նաև դիսկրետ և ոչ դիսկերտ հարկաբյուջետային քաղաքականություններ:

Դիսկրետ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կառավարության կողմից զբաղվածության մակարդակի, արտադրության ծավալների և գնաճի մակարդակների փոփոխություններին ուղղված կառավարության որոշումների արդյունքում ձևավորվող  պետական բյուջեի ծախսերի, եկամուտների, պակասուրդի նպատակաուղղված փոփոխություններն են: 

Ոչ դիսկրետ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ՀՆԱ-ի ցիկլիկ տատանումների արդյունքում զբաղվածության մակարդակի, արտադրության ծավալների և սղաճի մակարդակների ավտոմատ փոփոխություններն են:


Հեղինակ՝ Մարինե Ավետիսյան (Marine Avetisyan)
Պատկերազարդումների հեղինակ՝ Սյուզի Մելքոնյան (Syuzi Melkonyan)
Սրբագրիչ՝  Նարինե Գալոյան (Narine Galoyan)
Վիդեոխմբագիր և ընթերցող՝ Միլենա Առաքելյան (Milena Arakelyan)


© «Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոն

EconoMix նախագծի մասին