Շահույթն ու տեսակները

Ի՞նչ է շահույթը 

Շահույթը նկարագրում է այն ֆինանսական օգուտը, որն առաջացել է բիզնեսի գործունեության բոլոր ծախսերը վճարելուց հետո։ Այդ ծախսերը ներառում են աշխատավարձի, հարկերի, վարկային պարտավորությունների և այլնի գծով ծախսեր: Շահույթը հաշվարկվում է հասույթի և ընդհանուր ծախսերի տարբերությամբ։

Շահույթի հաշվարկման նպատակը 

Բիզնես գործունեություն իրականացնող ընկերությունների հիմնական նպատակը շահույթի ստացումը, դրա բարձրացումը և կորուստներից խուսափելն է։ Սա էլ դրդում է վերջիններիս՝ տարբերվող նոր ապրանքներով և ծառայություններով շուկայում ներկայանալը։ Շահույթի բարձրացման ամենաարդյունավետ եղանակը ծախսերի կրճատումն է։ Սակայն այստեղ պետք է նկատել, որ ծախսերի հիմնական մասը սովորաբար կազմում են աշխատողներին ուղղվող ծախսերը, և ծախսերի նվազեցումը հաճախ ուղեկցվում է աշխատողների կրճատմամբ։ Սա վտանգավոր է տնտեսության համար, եթե մեծ թվով ընկերություններ նման ռազմավարություն ընտրեն։ Երկարաժամկետում սա կարող է հանգեցնել գործազրկության մակարդակի բարձրացմանը և ընկերությունների ապրանքների պահանջարկի նվազմանը՝ գնորդների քանակով պայմանավորված։ 

Շահույթը սովորաբար օգտագործվում է բիզնես գործունեությունը նկարագրելիս: Վերջինս տեղեկություններ է տալիս ընկերության գործունեության մասին և կարող է ազդել ղեկավարների որոշումների վրա․ բարձր շահույթը կարող է հանգեցնել բիզնեսի ընդարձակման որոշման կայացմանը և հակառակը։ Այն նաև կարևոր է մրցակիցների գործունեությունը ճիշտ գնահատելու համար։

Շահույթի տեսակները

Ընկերության գործունեության տարբեր փուլերը գնահատելու համար օգտագործում են շահույթի երեք տեսակ ՝ համախառն շահույթ, գործառնական շահույթ և զուտ շահույթ:

  • Համախառն շահույթ

Շահութաբերության առաջին մակարդակը համախառն շահույթն է, որը ընդհանուր հասույթի և վաճառված ապրանքների արժեքի (շատ դեպքերում՝ ինքնարժեքի) տարբերությունն է։ Այս փուլում ընկերությունները համեմատում են ապրանքատեսակները՝ տեսնելու, թե որն է առավել շահավետ:

Համախառն շահույթ = ընդհանուր հասույթ ” վաճառված ապրանքների արժեք

  • Գործառնական շահույթ 

Շահութաբերության երկրորդ մակարդակը գործառնական շահույթն է, որը հաշվարկվում է համախառն շահույթի և գործառնական ծախսերի տարբերությամբ։ Համախառն շահույթը ցույց է տալիս շահութաբերությունը ուղղակի ծախսերը հանելուց հետո, իսկ գործառնական շահույթը` գործառնական ծախսերից հետո։ Վերջիններս ընդգրկում են վաճառքի, մարքեթինգի, աշխատավարձի և այլ ընդհանուր ու վարչական ծախսեր: 

Գործառնական շահույթ = համախառն շահույթ ” գործառնական ծախսեր 

  • Զուտ շահույթ

Շահութաբերության երրորդ մակարդակը զուտ շահույթն է, որը բոլոր ծախսերը (ներառյալ հարկերն ու տոկոսները) վճարելուց հետո մնացած եկամուտն է: Սա ամենաճշգրիտն է ներկայացնում, թե որքան գումար է վաստակում բիզնեսը:

Զուտ շահույթ =գործառնական շահույթ −հարկեր և տոկոսներ 

Սահմանային շահույթ (մարժա)

Ընկերությունները շահույթի բոլոր երեք տեսակների վերլուծությունը իրականացնում են օգտագործելով շահույթի մարժան: Դա շահույթն է (համախառն, գործառնական կամ զուտ)՝ բաժանած ընդհանուր հասույթի վրա։

Սահմանային շահույթը բացահայտում է, թե որքան լավ է ընկերությունն օգտագործում իր եկամուտները:

Բարձր հարաբերակցությունը նշանակում է, որ ընկերությունը մեծ եկամուտ է ստանում յուրաքանչյուր վաճառված ապրանքի համար և հակառակը։ Գործակիցները կարող են տարբեր լինել` ըստ գործունեության ոլորտի:


Հեղինակ՝ Հերմինե Ֆանյան (Hermine Fanyan)
Պատկերազարդումների հեղինակ՝ Սյուզի Մելքոնյան (Syuzi Melkonyan)
Սրբագրիչ՝ Նարինե Գալոյան (Narine Galoyan)
Վիդեոխմբագիր և ընթերցող՝ Էլեն Անտապյան (Elen Antapyan)


© «Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտոն ՀԿ

EconoMix նախագծի մասին