Պահանջարկի առաձգականությունը և դրա վրա ազդող գործոնները

Պահանջարկի առաձգականությունը

Առաձգականությունը որևէ երևույթի զգայունության աստիճանն է դրա վրա ազդող պարամետրերի փոփոխության նկատմամբ։

Պահանջարկի վրա առաջին հերթին ազդում է գնի փոփոխությունը։ Եվ պահանջարկի զգայունության աստիճանը գների փոփոխության նկատմամբ կարող է տարբեր լինել։

Այսպես՝ եթե գնի ոչ մեծ փոփոխությունը տվյալ բարիքի սպառումն ավելացնում է զգալի չափով, ապա պահանջարկն առաձգական է։ Իսկ եթե գնի էական փոփոխությունը հանգեցնում է սպառման չնչին ավելացման, ապա պահանջարկը ոչ առաձգական է։

Պահանջարկի առաձգականության աստիճանը որոշվում է գործակցի միջոցով։ Առաձգականության գործակիցը, ըստ գնի փոփոխության, նշանակենք EDP , ապա EDP = ΔQ/Q: ΔP/P, որտեղ՝

 

ΔQ-ն բարիքի քանակի փոփոխությունն է, Q-ն՝ քանակությունը, ΔP-ն գնի փոփոխությունն է, P-ն՝ գինը։

Այս հարաբերակցությունը ցույց է տալիս, թե գնի մեկ տոկոսի փոփոխության դեպքում քանի տոկոսով է փոխվել պահանջարկը։

Պահանջարկն առաձգական է, եթե գնի տոկոսային փոփոխությունը հանգեցնում է պահանջարկի ավելի մեծ տոկոսային փոփոխության։

Օրինակ՝ եթե գինը նվազել է 4%-ով, որի հետևանքով պահանջարկն աճել է 5,5%-ով, ապա պահանջարկն առաձգական է։ Առաձգական պահանջարկի դեպքում գործակիցը մեծ է մեկից։

Պահանջարկը ոչ առաձգական է, եթե գնի տոկոսային փոփոխությունը մեծ է պահանջարկի տոկոսային փոփոխությունից։

Օրինակ՝ եթե գինը նվազել է 2%-ով, իսկ պահանջարկն աճել է 0,5%-ով, ապա պահանջարկը ոչ առաձգական է, և առաձգականության գործակիցը փոքր է 1-ից։

Եթե գնի և պահանջարկի տոկոսային փոփոխությունները հավասար են, ապա առկա է պահանջարկի միավոր առաձգականություն։ Այդ դեպքում առաձգականության գործակիցը հավասար է մեկի։ 

Պահանջարկի վրա ազդում է նաև եկամտի փոփոխությունը։ Եկամտի աճը տարբեր բարիքների պահանջարկի վրա ազդում է տարբեր ձևով։ Այդ ազդեցությունը նույնպես գնահատվում է ըստ առաձգականության գործակցի։ 

Պահանջարկի առաձգականության գործակիցը ըստ եկամտի՝ EDI = ΔQ/Q: ΔI/I, որտեղ՝

 

ΔQ-ն բարիքի քանակի փոփոխությունն է, Q-ն՝ քանակությունը, ΔI-ն եկամտի փոփոխությունն է, I-ն՝ եկամտի մեծությունը։

Եթե  ED>1, ապա ըստ եկամտի՝ պահանջարկը համարվում է առաձգական,

եթե ED=1,  ապա դա կոչվում է միավոր կամ հավասարաչափ առաձգականություն, իսկ եթե ED<1, ապա գործ ունենք ոչ առաձգական պահանջարկի հետ։

Պահանջարկի առաձգականության վրա ազդող գործոնները

Պահանջարկի առաձգականության վրա ազդում են հետևյալ գործոնները․

 1. Փոխադարձ փոխարինելի կամ փոխլրացնող բարիքի գնի փոփոխությունը. օրինակ՝ փոխադարձ փոխարինելի բարիքներ են ձեթը և յուղը, այսինքն՝ եթե դրանցից մեկի գինը փոխվի, ապա կփոխվի նաև մյուսի նկատմամբ պահանջարկը։ Փոխլրացնող բարիքներ են, օրինակ, ավտոմեքենան և բենզինը։ Այսինքն՝ սրանց գնի և պահանջարկի միջև ևս գոյություն ունի կապ։
 2. Բարիքի ձեռքբերման ծախսերի տեսակարար կշիռը սպառողի բյուջեում.  օրինակ՝ եթե ոչ պարենային բարիքների տեսակարար կշիռը մեծ է, ապա դրանց գնի նվազումը կարող է մի քանի անգամ մեծացնել պահանջարկը։
 3. Բարիքի բնույթը. օրինակ՝ հացի գնի փոփոխությունը նվազագույն չափով է ազդում դրա պահանջարկի վրա։ Այսինքն՝ բարիքի բնույթը նույնպես պայմանավորում է պահանջարկի առաձգականությունը։
 4. Ժամանակը. օրինակ՝ երբ ձեթի գինը բարձրանում է, մարդիկ անմիջապես չեն հրաժարվում դրանից։ Սակայն որոշակի ժամանակ անց նրանք կարող են ձեթը յուղով փոխարինելու որոշում կայացնել։ Երկարաժամկետում մեծանում է յուղի  պահանջարկը։

  Հեղինակ՝ Մարիամ Խաչատրյան (Mariam Khachatryan)
  Պատկերազարդումների հեղինակ՝ Սյուզի Մելքոնյան (Syuzi Melkonyan)
  Սրբագրիչ՝ Վահե Սալահյան (Vahe Salahyan)

  Վիդեոխմբագիր և ընթերցող՝ Էլեն Անտապյան (Elen Antapyan


  © «Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտոն ՀԿ

  EconoMix նախագծի մասին